متکی: احمدی نژاد به کپنهاگ می رود
Mehr News via gooya
18-Oct-2009
وزير خارجه کشورمان همچنين از برنامه سفر رئيس جمهور کشورمان به کپنهاگ
خبر داد و گفت: اجلاس مهم تغييرات آب و هوا در سطح سران کشورها قرار است
در کپنهاگ برگزار شود که در حال حاضر برنامه ريزی های لازم برای حضور رئيس
جمهور در دستور کار قرار دارد.

متکی در خصوص ديگر سفرهای رئيس جمهور به کشورهای خارجی گفت: کشورهای
بسياری از آقای احمدی نژاد برای سفر دعوت کرده اند که علاوه بر سفر ذکر
شده رئيس جمهور قرار است در اجلاس فائو که امسال نيز برگزار می شود شرکت
کند که برنامه ريزی های اين سفر در دست بررسی است.

وی همچنين از حضور رئيس جمهور در اجلاس غير متعهدها خبر داد.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark