ارتباط كوروش كبير با انتخابات اخير ايران
Deutsche Welle
15-Oct-2009

چهار سال پيش نمايشگاهی با عنوان «هنر هفت‌هزارساله در ايران» در موزه ی بريتانيا برگزار شد. موزه‌ی ملی ايران قطعاتی از آثار پيشين ايرانی را ويژه‌ی اين نمايشگاه به لندن برد و فعالانه در آن نمايشگاه شركت كرد.

 

رئيس وقت موزه‌ی بريتانيا در آن هنگام وعده داد كه استوانه‌ی كوروش، بنيانگذار دودمان هخامنشی را به رسم امانت برای چند ماه به موزه ی ملی ايران بسپارد. پيش از آن ولی قرار شد كه اين كار پس از ترميم ساختمان آثار ايران باستان در تهران انجام شود. تا كنون آن ترميم انجام نشده و موزه‌ی بريتانيا هم از سپردن استوانه‌ی كوروش به موزه ی ملی ايران سر باز می‌زند.

 

سرپرست موزه‌ی بريتانيا اوضاع ايران را نابسامان ارزيابی کرده و سپردن اين اثر منحصر به فرد را به وقت مناسب‌تری موكول كرده است. رحيم بقايی، رئيس جديد ميراث فرهنگی، اما د... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark