دستور برخورد باعامل گلاویزشدن مرد و زن درنمایشگاه
Fars News via gooya.com
11-Oct-2009 (one comment)

فرمانده نیروی انتظامی درپی نمایش حركات رزمی همزمان مردان و زنان در نمایشگاه عمومی نیروی انتظامی دستور تنبیه افراد خاطی و متخلف رزمی كار در نمایشگاه پلیس را صادر كرد.

متن دستور فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به این شرح است:
رییس ستاد برگزاری هفته ناجا، صحنه‌های بسیار زشتی از مبارزه رزمی كاران زن و مرد در یكی از نمایشگاه‌ها به نمایش گذاشته شد و این خلاف تدابیر ناجاست.

در صورتی كه در برنامه‌ها و تدابیر ابلاغی نیروی انتظامی زنان پلیس از درگیری فیزیكی با مردان منع شده‌اند، چرا باید شاهد اینگونه صحنه‌های زشت باشیم؟

لذا سریعا از ادامه كار نمایشگاه جلوگیری و افراد متخلف و خاطی تنبیه و نتیجه گزارش شود.

>>>
Shifteh Ansari

Funny Must Read! Complete with culprit photos.

by Shifteh Ansari on

Too funny!  In a co-ed police demonstration, men and women police officers participated in mock street fighting scenes.  No sooner did the photographs make it to religious leaders in Qum, that there came orders for "punishing" the infidels who had approved of men and women's touching each other in public like that!  The Chief of Police has now ordered those who approved and arranged the demos to be punished! 


Share/Save/Bookmark