حقوق بشر نباید قربانی مذاکره ایران و امریکا بشود
Rooz Online / Fariba Amini
05-Oct-2009

فکر می کنید  چرا احمدی نژاد هنوز مسئله هولوکوست را نفی می کند و باز برروی آن پافشاری می کند؟

پشت این طرز فکر به نظر من جهالت محض است و دومی سامی ستیز ی شدید. جهالت محض است برای این که شاید در تمام نسل کشی ها ی تاریخ هیچ نسل کشی به اندازه هولوکوست سند و مدرک در مورد آن نیست. دلیلش هم خیلی روشن است بخاطر این است که آلمان ها کشنده بودند و نظم آلمانی را در حتی کشتار هم حفظ می کردند. مطالعه این اسناد و مدارک اصلا رشته ای در دانشگاه های امریکا هست. مطالعات هولوکوست هست که رشته خاص خودش است. به اصطلاح مقوله کلی اروپا شناسی. این جهالت است و جهالتی است که می گویم پشتش سامی ستیزی است و پشتش از لحاظ سیاسی تلاش برای جلب حمایت عقب افتاده ترین قشرهای مسلمان هم در بر می گیرد. از جمله عقب افتاده ترین مردم در کشورهای عربی. چون خیلی از این کشورها ی مسلمان تحت حکومت هایی هستند که در مقابل امریکا و اسرائیل حقیرند. وقتی یک نف... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark