جیره کتک و آب سرد برای روزنامه نگاران
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
28-Sep-2009

دور جدیدی از فشارها و بازجویی های طاقت فرسای روزنامه نگاران زندانی آغاز شده و آنان برای اعتراف به آنچه که مد نظر بازجویان است تحت فشار روحی و جسمی قرار گرفته اند. بر اساس گزارش های رسیده به روز، احمد زیدآبادی، سعید لیلاز، بهمن احمدی امویی و مسعود باستانی از سوی بازجویان  مورد ضرب شتم قرار گرفته اند و هنگامه شهیدی و فریبا پژوه تحت فشار هستند تا به اعترافاتی مورد نظر بازجویان تن دهند. دور جدید فشارها در حالی آغاز شده که بازجویی این  روزنامه نگاران زندانی به پایان رسیده، ولی هنوز مشخص نیست تیم بازجویی و دستگاه امنیتی و قضایی برای عملی کردن چه برنامه ای بازجویی ها را از سر گرفته اند.

در همین ارتباط گزارش هاحاکی از آن است که به یکباره 4 نفره به سلول این زندانیان می ریزند و آنها را به شدت مورد ضرب و شتم قرارمی دهند؛ یا این روزنامه نگاران را مجبور به استحمام با آب سرد می کنند.  در گفتگو با خانواده های ای... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark