تلاش برای پاکسازی اطلاعات مجروحین وقایع اخیر
Iran News Agency (INA)
28-Sep-2009

بیمارستان رسول اکرم با فشار نیروهای امنیتی وسپاه به منظور پاکسازی اطلاعات مربوط به کشته شدگان وافراد مجروح جریان های اخیر دچار تصفیه نیروی انسانی می شود.تصفیه بیمارستان رسول اکرم که مهمترین مرکزاورژانس تهران به شمار می رود نزدیک به دوماه طول می کشد.دکتر دستجردی چند روز پیش در بازدید از این بیمارستان ویژه مرکز اورژانس از ریاست بیمارستان خواسته است تا طی دوماه تمام پرسنل بیمارستان به دیگر مراکز بیمارستانی ودرمانگاهی انتقال داده شوند.طرح فوری تغییرکادر وپرسنل بیمارستان رسول اکرم به بهانه ی عدم خدمات رسانی درست به بیماران در حال انجام است.اما مهمترین نکته در چنین اقدام شتاب زده ای از سوی وزیر درمان وآموزش پزشکی تنها از بین بردن مدارک مربوط به بستری شدن زخمی شدگان وقایع اخیراست.

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark