کابوس احمدی نژاد از تهران تا نیویورک
Norooz News
25-Sep-2009

حاشيه هاي سفر احمدي نژاد براي شركت در مجمع عمومي سازمان ملل، تنها به آنچه كه برخي رسانه ها، سخنراني وي ” براي صندلي هاي سالن “ خواندند، محدود نمي شد. ايرانيان خارج از كشور كه از مدت ها قبل، خود را براي اعتراض به سفر احمدي نژاد به نيويورك در خلعت رياست جمهوري ايران آماده كرده بودند، از سراسر آمريكا و حتي كشورهاي ديگر، خود را به اين شهر رساندند تا همانند هموطنان داخل كشور اعتراض خود را به كودتاي انتخاباتي اخير نمايش دهند.

شدت اعتراضات به حدي بود كه بنا به گزارش ها، جمعيت بي سابقه اي از ايرانيان درحالي كه پوسترهايي از ميرحسين موسوي و تصاوير شهداي كودتاي اخير را در دست داشتند از ساعتها قبل از زمان سخنراني احمدي نژاد، مقابل مقر سازمان ملل تجمع كرده بودند و عليه وي و در حمايت از رهبران جنبش سبز ايران شعار مي دادند.

اين در حالي بود كه یک گروه از طر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark