...برایم سخت نبود كه بیست سال دیگر سكوت كنم
Salaam News
24-Sep-2009

سلام: با‏ ‏استناد به مدارك غیرقابل انكار بدون تردید اعتقاد دارم كه در انتخابات‏ ‏تقلب هاى سازمان یافته و وسیع رخ داده است.

 ميرحسين موسوي با صدور بيانيه اي ضمن ارائه توضيحاتي در خصوص مواضع اخيرش نسبت به انباشته شدن خشم مردم به حاكميت هشدار داد.

به گزارش سلام متن اين بيانيه بدين شرح است:

اگر خشم و نارضایتى در مردم به‏ ‏وجود آمده است آنان تصور نكنند كه این احساسات منفى انباشته شده در‏ ‏ضمیرشان متوجه دین است. این رسالتى است كه به نظر مى‎رسد بر عهده ‏ ‏تمامى كسانى كه اسلام بر آنان حق حیات دارد و در رأس آنان روحانیت‏ ‏اسلام قرار گرفته باشد تا اجازه ندهند اقشار مختلف، على الخصوص جوانان‏ ‏كه اینك اكثریت جامعه ما را نیز شكل مى‎دهند میان برداشت هاى‏ ‏نادرست ، گزینشى و سطحى از دین و حقیقت آن اشتباه كنند و بر اثر‏ ‏هیجان هاى عاطفى از اسلام فاصله بگی... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark