آقای احمدی نژاد! دو سوال بی رحمانه دارم، فقط دو دقیقه سکوت کن
نوشته های مسیح علی نژاد / Masih Alinejad
24-Sep-2009
به آمریکا، به کشوری که در آن آزادانه می توانی راه بروی و برخلاف کشور
اسلامی  ایران، از بالا تا پایین دولتش را نقد کنی، خوش آمدی. خوش آمدن از
آن رو که شاید چشم هایت کمی درشت شود و ببینی آزادی آن نیست که تو و
همپالگی هایت فخر آن را به جهان می فروشید. آزادی یعنی همین که تو در مقر
سازمان ملل در قلب آمریکا بایستی و دهانت را باز کنی و کشورهای  مدعی 
دموکراسی را به ناسزا بگیری . آزادی این نیست که در تمام این سالها در
ایران،  ما حتی یک کنفرانس بین المللی هم نداشتیم که کسی بیاید و دهان باز
کند و یک کلام کوچک در نقد  یکی از کشورهای اسلامی  بگوید. آزادی
یعنی همین که در تلویزیون فرانسه بنشینی و رییس دولت فرانسه را به استهزاء
بگیری،  آزادی این نیست که در تلویزیون ما در تمام این سالها رییس جمهور
فرانسه پیشکش، یک شهروند معمولی هم نمی تواند بیاید یک نقد کوچک به
آبدارچی رییس جمهور یا بیت بزرگان... >>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark