فیلم 'در باره الی' نماینده سینمای ایران در اسکار
bbc persian
21-Sep-2009

هیئت معرفی فیلم برگزیده ایرانی به آکادمی علوم و هنرهای سینمایی که جایزه اش به اسکار مشهور است، فیلم "در باره الی" را به عنوان نماینده ایران در اسکار معرفی کرد.

این هیئت از میان چهار فیلم پیشنهادی، فیلم "در باره الی" را به عنوان نماینده سینمای ایران برای شرکت در بخش بهترین فیلم زبان خارجی در مراسم جوایز اسکار معرفی کرد

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark