دانشگاه ساکت نمی ماند
Rooz Online / Leil
21-Sep-2009

چند روز مانده به بازگشایی دانشگاهها، روند احضار، بازجویی و محرومیت از تحصیل فعالان دانشجویی، شتاب زیادی به خود گرفته است؛ این اقدامات تا بدانجا پیش رفته که روز گذشته دفتر تحکیم وحدت با انتشار بیانیه ای برخوردهای صورت گرفته را "آپارتاید علمی" خواند. در این مورد با مهدی عربشاهی، دبیر دفتر تحکیم وحدت گفتگو کرده ایم. این فعال دانشجویی با بیان اینکه "بعد از 22 خرداد، وضعیت سیاسی و اجتماعی کشور به شدت به هم ریخته است" به روز می گوید: "نگرانی ها در حاکمیت خیلی شدید است و با توجه به اینکه در روز قدس شاهد بودیم اعتراضات مردم بعد از گذشت صد روز نخوابیده و مردم به صورت خودجوش در روز قدس به صحنه آمدند، این نگرانی در حاکمیت وجود دارد که با بازگشایی دانشگاهها، خون تازه ای به جنبش سبز تزریق شود."

عربشاهی با اشاره به برخی اخبار درباره احتمال تعطیلی دانشگاهها برای یک ترم می افزاید: اولویت اول مسولین جمهوری ا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark