آزادترین کشور جهان!
Rooz Online / Mojgan Modarres-ol-Oloom
21-Sep-2009

آقای احمدی نژاد چند روز پیش در گفتگویی با شبکه ان. بی. سی آمریکا برای چندین بار اظهار داشت که ایران آزادترین کشور جهان است. البته اظهارات مبالغه آمیز این چنینی در میان زمامداران و سیاستمداران تا حدی مرسوم است اما واقعیت آنست که آقای احمدی نژاد در میان همه سیاستمداران شناخته شده در دنیای امروز یکی از استثناهاست که واقعیات را نه فقط به شکلی مبالغه آمیز بزرگ نمایی می کند بلکه گاه به شیوه ای شگفت آور، که فقط از عهده شخص ایشان بر می آید واقعیات را واژگونه و معکوس جلوه می دهد.

شاید در چهار سال گذشته دهها و بلکه صدها جمله از ایشان بتوان یافت که شاهد این مدعا باشد. مثل ادعای احاطه ایشان توسط هاله ای از نور که موجب معجزه میخکوب شدن سران دیگر کشورها به هنگام نطق ایشان در مجمع عمومی سازمان ملل شد. یا مثل تولید مثل انرژی هسته ای توسط یک دختر خانم شانزده ساله در زیر زمین منزل مسکونی اش و یا کاهش نرخ تورم و بیکاری ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark