خشم رسانه های دولت از موج سبز
Gooya News / Leila Tayyeri
19-Sep-2009

وقایع روز قدس که برای اولین بار در تاریخ نامگذاری آخرین جمعه ماه رمضان به این نام، با حضور صدها هزار تن از مردم سبز پوش ایرانی همراه بود، واکنش های متفاوتی را در سطح بین المللی و همچنین داخل کشور به دنبال داشته است. از یک سو اظهارات محمود احمدی نژاد که بار دیگر کشتار یهودیان را افسانه و دروغ خواند، کشورهای غربی و حتی روسیه را به واکنش واداشت و از سوی دیگر حضور گسترده مردمی که با نمادهای سبز و برای اعتراض به کشتارها و بازداشت ها و تقلب صورت گرفته در انتخابات و اعلام حمایت از میرحسین موسوی و مهدی کروبی به خیابان ها آمده بودند، با استقبال رسانه های داخلی و بین المللی مواجه شد. رسانه های حامی دولت احمدی نژاد نیز سعی کردند این حضور گسترده مردم را به نفع جمهوری اسلامی، مصادره به مطلوب کنند و با گزارش وارونه وقایع روز قدس و نادیده گرفتن اعتراضات گسترده مردم، وانمود کنند که مردم برای حمایت از احمدی نژاد و در مخالفت ب... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark