سخنی با ایرانیان مقیم آمریکا!
Iran Emrooz
19-Sep-2009

هم میهنان! امروز کسی که دستش به خون مردم بی‌دفاع ایران آلوده است، با سرقت اموال ملت و با هیئتی هشتاد نفری عازم نیویورک است تا با ادعای نمایندگی خواهران و برادران شما، مشتی اراجیف تحویل جهان بدهد و با حیثیت ملت بزرگ ایران بازی کند و ما را در نظر جهانیان بیش از پیش تحقیر کند. چرا وضع ملت ایران به جایی رسیده که در هر فرودگاهی باید از بازداشت و انگشت نگاری و بازجویی بر خود بلرزد؟ آیا از خود پرسیده ایم که چرا تمامی کشته شدگان حوادث اخیر از نسل جوان و تحصیل کرده کشور بوده اند؟ آیا باید ادعای دولت کودتا را باور کنیم که فقط اقشار پردرآمد به نتیجه انتخابات معترض اند؟ آیا به جاست که کسی که همه رسانه ها و وسایل ارتباط جمعی را، وحشیانه سرکوب کرده است، با آرامش خاطر در دو قدمی شما، با رسانه های آزاد مصاحبه کند و ایران در بند شما را آزاد ترین کشور جهان بنامد؟

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark