مردم روز قدس را بردند!
Akhbar Rooz
18-Sep-2009

تهدیدات فرماندهان نظامی پوچ از آب در آمد و مردم روز قدس را بردند. روزی که حکومت کودتا می خواست به بهانه ی حمایت از فلسطین، بار دیگر مشروعیتی برای خود دست و پا کند و حمایت از دولت کودتا را در بلندگوها فریاد کند، حضور به گفته ی ناظرین، چندصدهزار نفری مردم در تهران و بسیاری از شهرها، این نقشه را به هم زد. هر چند دولت کودتا با اتکا به رسانه های اشغال شده و سازماندهی گسترده، کوشید تصویر واژگونه ای از این روز به نمایش بگذارد، اما حضور خبرنگاران خارجی و صدها شاهد مستقیمی که گزارش ها و فیلم های سویه ی واقعی روز قدس ٨٨ را به جهان مخابره کردند، نشان داد که این روز را مردم برده اند، یک سنت تاریخی دیگر حکومت را، آن ها از آن خود کرده اند.
حضور مجدد و انبوه مخالفین کودتا در خیابان ها، در این دوره ی سرنوشت ساز، برای جنبش آزادی خواهانه ی مردم ایران دارای اهمیت بزرگی است. دوره ای که کفه ی ترازو هنوز به طوری تعیین کننده به هیچ ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark