فرياد مردم خطاب به احمدی نژاد: "دروغگو! برو گم شو"، شليک صدها گاز اشک آور در اطراف دانشگاه تهران
gooya.com
18-Sep-2009

ساعت حوالی يک ظهر در تهران: جمعيت سبز تمام خيابان شانزده آذر را اشغال کرده بود و به حدی زياد بود که نمی شد نفس کشيد و حتی لباس شخصی ها نتوانستند جلوی جمعيت را بگيرند و در نهايت در تقاطع شانزده آذر و انقلاب از گاز اشک آور استفاده کردند که مردم به خيابون های مجاور رفتند و هم اکنون همه جا شلوغ شده است. خيابان کارگر غلغله ای است و به شدت دارند مردم را می زنند.

خيابان حجاب و بلوارکشاورز مملو از جمعيت سبز بود. به هنگام سخنرانی احمدی نژاد مردم در اين خيابان ها با خشم شديد و کوبنده يک صدا فرياد می زدند: "دروغگو! برو گم شو". صدای مردم خشمگينی که فرياد "دروغگو! خفه شو" را سر می دادند هم بارها شنيده شد. ده ها بلندگو با قدرت زياد سخنرانی محمود احمدی نژاد را پخش می کردند اما صدای شعارهای مردم عليه احمدی نژاد به خوبی شنيده می شد. ورودی های خيابان حجاب و بلوارکشاورز توسط نيروهای لباس شخصی به روی مردم بس... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark