نامه ۲۷ استاد دانشگاه به رهبر: خود را به علی تشبیه نکنید
Rahe Sabz / Masih Alinejad
16-Sep-2009 (one comment)

بیست و هفت تن از اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران طی نامه ای سرگشاده به آیت الله علی خامنه ای، سخنان اخیر وی در نماز جمعه مبنی بر مقایسه ولایت خویش با ولایت علی را زمینه ای برای قلع و قمع مخالفین و معترضین به نتیجه دروغین انتخابات ریاست جمهوری ایران دانسته و نسبت به عواقب آن هشدار داده اند.اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه تهران طی نامه ای که نسخه ای از آن توسط یکی از اساتید امضاء کننده این نامه در اخیتار جرس قرار گرفته است، علاوه بر تاکید بر حضور معترضان در راهپیمایی روز قدس به منظور پاسخ صریح به خطبه های خامنه ای خطاب به رهبری نوشته اند: شما شبیه امام علی نیستید و مخالفین شما هم شبیه مخالفین امام علی نیستند. زیرا هر سه گروه مخالف امام علی ، بر علیه عدالتخواهی امام شمشیر کشیدند. در حالی که مخالفین شما برای احقاق حق انتخاب مردم و تعیین تکلیف رأی ربوده شدة آنها در برابر شما به اعتراض ایستادند و با مسالمت و مدنی تر... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mahmoudg

like it makes a difference with the likes of Khamenei

by mahmoudg on

A dictator is a dictator is a dictator.  He has to compare himself to another dictator of the worst kind, Ali the A-rab, to seek legitimacy for his governance.  The time in the world for thse types of regimes has come and gone, and Ali gheda is in no position to compare himself to any one.  He will be brought down and he will be put on trial and the world would like to see how his murderous son, Mojtaba the son of Ali gheda, would be able to save his worthless father.