سخن شاهزاده رضا پهلوی با روحانیون وابسته به حکومت
rezapahlavi.org / Reza Pahlavi
10-Sep-2009 (5 comments)

ایرانیان،
از فردای فرود خمینی در گورستان و چیره شدن هیچ انباشته از پوچ اش برخاک پاک ایران، آواز «قادسیۀ دوم» بر سر بسیاری از زبان ها افتاد. کشتار ننگ آور و فریبکارانۀ افسران دلاور ایرانزمین، کشتار شرم آورانۀ سیاست ورزان میهن پرست و حتی اعدام نخستین بانوی وزیر ایرانی، و سپس، یک به یک، کشتار برنامه ریزی شدۀ همۀ آن جوانان دلیر و دگراندیش بی گناهی که بابک وار بر سر موضع ایستادند و به ولایت جهل و ستم «نع» گفتند، همه و همه، نشان از یک چیز داشت: تازش دگربارۀ تاریکی و چیرگی بیگانگان بر میهن!

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
bachenavvab

Too little, too late.Time for a democratic monarchy is long gone

by bachenavvab on

Let's say we rid ourselves of these lice ridden hair balls.  Then what?  Another monarchy? Same old "rule by genetic qualifications"  rather than rule of law and elected statesmen?  Same old armed forces stumping onto our skulls in different color uniforms?  Same old strings being pulled by DC, London and alike?

 I have nothing personal against the gentleman and mean no disrespect, I just know better. 


Q

The only thing he can do is F-up the movement

by Q on

but maybe that's what he wants.


ThePope

More P O W E R to HIM

by ThePope on

به قول معروف حرف حساب جواب نداره; 


"از فردای فرود خمینی در گورستان و چیره شدن هیچ انباشته از پوچ اش برخاک پاک ایران، آواز «قادسیۀ دوم» بر سر بسیاری از زبان ها افتاد. کشتار ننگ آور و فریبکارانۀ افسران دلاور ایرانزمین، کشتار شرم آورانۀ سیاست ورزان میهن پرست و حتی اعدام نخستین بانوی وزیر ایرانی، و سپس، یک به یک، کشتار برنامه ریزی شدۀ همۀ آن جوانان دلیر و دگراندیش بی گناهی که بابک وار بر سر موضع ایستادند و به ولایت جهل و ستم «نع» گفتند، همه و همه، نشان از یک چیز داشت: تازش دگربارۀ تاریکی و چیرگی بیگانگان بر میهن!

... 

عطاملک جوینی، تاریخ نگار بزرگ میهن مان، برایند تاخت و تاز سپاهیان مغول به ایرانزمین را این چنین به نقش می کشد: "آمدند و کندند و سوختند و کشتند و بردند و رفتند"! این جمله، با همۀ فشردگی اش، از روزن من، بزرگ ترین و گویا ترین داستان کوتاه، از تاریخ بلندِ جنایات اهل بیابان در میهن ماست؛ و من شکی در این ندارم، که در فردای فروپاشی این نظام اهریمنی نیز، که از همان روز نخست کلاغ های اش را به جان گل های اقاقی انداخت، تاریخ، سخنی از همین دست خواهد گفت".

... 

میان آن جوان ایرانی که از پنجره پرتاب می شود تا که در پای درگاهی
متعالی قربانی شود، بی هیچ شک و
گمانی، نه جانب آن درگاه نیازمند به گوشت
لُخم انسان، بلکه جانب آن ایرانی لگدمال شده، جانب فرزند نگونبخت کوروش را
می گیرم. !"

 
مرگ بر جمهوری اسلامی ایران
شرم و ننگ بر حمایت کنندگان این رژیم جهل و جنایت

 

 


 


benross

You are up for a big

by benross on

You are up for a big surprise Ostaad. But I'm sure you have the balls to face it.


Ostaad

Irr...

by Ostaad on

elevant and worthy of a garbage can.

DK, do you think your prince slacker will ever do ANYTHING other than naamehparaakani and sokhanparakani? Anything useful that will require balls? 

Maybe you should let HIM borrow one of yours, since he's got none ;<{O

irrelavanat