آماده باش میرحسین موسوی
Rooz Online / Fereshteh Ghazi
09-Sep-2009

به دنبال یورش به دفتر کمیته پی گیری وضعیت بازداشت شدگان و آسیب دیدگان وقایع بعد از انتخابات و توقیف مدارک و اسناد این دفتر به همراه بازداشت مرتضی الویری و علیرضا حسینی بهشتی، پلمپ دفاتر مهدی کروبی و حزب اعتماد ملی و انجمن دفاع از حقوق زندانیان، میرحسین موسوی با صدور بیانیه ای از روزهای "سهمگین تر" خبر داد واز مردم خواست به هوش باشند که کودتا چیان " آنها را تحريك نكنند".

 حوادث دو روزگذشته که با حکم دادستان جدید تهران و جانشین مرتضوی صورت گرفت، جامعه خبری و سیاسی ایران را در بهت و شوک خبری فرو برد.به همین علت در حالیکه گمان می رفت بازداشت فرزند آیت الله بهشتی و مرتضی الویری و همچنین پلمپ دفاتر آنها با واکنش تند  محافل خبری و شخصیت های سیاسی روبرو شود، اما سکوت عجیبی بر عرصه سیاسی ایران حاکم شده است.به عبارت دیگر از یک سو حامیان دولت برآمده از کودتای انتخاباتی ، راضی از توقیف اسناد ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark