شرایط حکومت نظامی بر کشور حاکم است
Rooz Online / Hossein Mohammadi
08-Sep-2009

بله. مزید بر اینکه بعد از انتخابات اتفاقاتی افتاد که نه تنها مشکلات را حل نکرد، بلکه آنها را بیشتر و مساله را حادتر کرد. با اقدامات غیرمنطقی و غیرقانونی مثل حمله به مردم، دستگیری افراد بیگناه و ایجاد جو پلیسی در جامعه و تهمت زدن به کسانی که دنبال رای خود بودند، یا خس و خاشاک خواندن آن ها یا بازیچه خواندن  یا تحت تاثیر خارجی بودن آن ها ،مساله حادتر و بیشتر شد. اکنون هم بر این باورم که شرایط حکومت نظامی بر کشور حاکم است. گرچه آقایان تمایلی به اعلام ‌آن ندارند ولی ممانعت از برگزاری مراسم مختلف و لغو دیگر مراسم در روزهای اخیر هیچ توجیه دیگری ندارد.

تحلیل شما از این اتفاقات چیست؟ این مسایل تا کجا ادامه خواهد یافت؟ فکر نمی کنید این برخوردها، عملا احزاب اصلاح طلب را از گردونه فعالیت سیاسی خارج می کند؟

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark