احمدی نژاد:عده ای فریب خوردند به خیابان آمدند و سرو صدا کردند
BBC Persian
07-Sep-2009 (one comment)

رئیس جمهوری ایران در اولین نشست مطبوعاتی با خبرنگاران در دومین دوره ریاست جمهوری، وقایع دوران انتخابات و وقایع پس از آن را به دشمنان نسبت داده که به گفته وی، "با امکانات و سرمایه گذاری و به کارگیری رسانه ها و طراحی ها پیچیده روانی سعی کردند در تصمیم گیری ملت ایران به نفع خود اثر گذار باشند."محمود احمدی نژاد که برای اولین بار از زمان انتخابات مناقشه برانگیز دوره دهم ریاست جمهوری با خبرنگاران داخلی و خارجی سخن می گفت، بدون اشاره به وقایع بعد از انتخابات گفت:"ملت ایران در این چند ماه موفق شد بسیاری از زائده هایی که به پای ملت ایران بسته شده بود تا سرعت آن را کم کند و آلودگی هایی که به بدنه ملت ایران و انقلاب تحمیل شده بود را از دامن انقلاب پاک کرد."آقای احمدی نژاد همچنین گفت که جمهوری اسلامی "قادر است همه طراحی های دشمنان قسم خورده خود را مدیریت کند و همه سلایق و جریانات و تحرکات را مدیریت کن... >>>

Shifteh Ansari

Mahmoud lies again at his 1st press conference

by Shifteh Ansari on

The richest part of his lies is where he insists that what the Basijis did at Kahrizak and Tehran University dormitories was done by "spies"!  The man is a pathological liar and a criminal.


Share/Save/Bookmark