فائزه هاشمی در واکنش به پروژه اعتراف‌سازی‌
Yoldash via gooya.com
05-Sep-2009

فائزه هاشمی معتقد است که سلامت انتخابات همچنان زير سؤال است و رخدادهای پس از آن نبايد باعث شود که اين موضوع تحت الشعاع قرار گيرد. در پاسخ در پرسشم در اين خصوص می گويد: در رابطه با جريانات پس از انتخابات دو نکته مطرح است، اول سلامت انتخابات و دوم برخوردهای غير قانونی با اعتراضات و هر دو موضوعات مهمی هستند که بررسی آنها مورد مطالبه است. وی در ادامه می افزايد: شواهدی وجود دارد که نشان دهنده زير سؤال بودن روند برگزاری انتخابات است، اين ترديد آنقدر عميق و جدی است که جمعيت چند ميليونی را بارها و بارها جهت بيان اعتراضات آن هم بصورت آرام و قانونی و براساس اصل ۲۷ قانون اساسی به خيابان کشانده و به وجدان و احساسات عمومی آسيب زده است.
تخلفات و روند غير قانونی در برگزاری انتخابات در مراحل مختلف تبليغات قبل از انتخابات، روز انتخابات، و بعد از انتخابات وجود داشته است، بعنوان مثال وضعيت ناظرين، کارت برای بسياری از ناظري... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark