آقایانی که مرا متهم می کنند درباره عملکرد خود و همفکرانشان بیاندیشند
Saham News
01-Sep-2009 (one comment)

ولی اکنون کار به جایی رسیده که در نظام جمهوری اسلامی فردی را بازداشت می کنند بعد از 5 روز که او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار دادن چشم و دست بسته در کنار خیابان رها می کنند تا اینکه او پس از نیم ساعت با فریادهایش کمک بخواهد و مردم به کمک او بیایند واو را به خانواده اش تحویل دهند . این پسر به همراه مادرش که فرهنگی است و پدر و نامزدش به نزد من آمد . خانواده وی همان روز اول از آثار جراحاتی که بر بدن وی بود فیلمبرداری کرده بودند و یک سی دی تهیه شده است که هر کسی که این سی دی را دید متاثر و اشک در چشمانش جمع شد . بدن این پسر از نوک انگشتان پایش تا فرق سرش زخم و کبود است ایا این است رافت اسلامی که در قبال مردم چنین برخوردمی شود . "

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark

 
mostafa ghanbari

Animal Farm

by mostafa ghanbari on

mg

It is the story of Animal Farm; so no one should expect kindness and love in shuch a  Farm. It is all about abuse and thirst for power. Dear Karrubi you yourself have experienced living in such a Farm; so you know much better than anyone else that what is the true nature of the Islamic regime and its viperish Mullahs who have already proved which kindness is not an Islamic adjective-whatsoever.