حمايت رندانه خامنه ای از تبهکاران کهريزک
gooya.com / Ali Keshtgar
27-Aug-2009

از علی خامنه ای بايد پرسيد چرا برای محاکمه جنايتکاران ومتجاوزان جنسی " قرائن و شواهد " و يا اظهارات خود قربانيان ملاک نيست، اما در مورد مخالفان و معترضان، دست نشانده وی سعيد مرتضوی می تواند بدون سند و مدرک اتهام وارد کند و صدها نفر را در سلولهای انفرادی حبس کند و صداوسيما و روزنامه کيهان حدر ديدار روز چهارشنبه (سوم شهريورماه) علی خامنه ای با دانشجويان بسيجی، دو نکته قابل توجه نهفته بود. نخست آن که او کوشيد جنايات کهريزک را ناچيز جلوه دهد، نسبت به ادامه افشای اين جنايات هشدار دهد، مجريان اين فجايع را دلگرم کند، و فکر محاکمه واقعی جنايتکاران کهريزک را از سرها بيرون کند. دوم آن که نگرانی خود را از اعتراضات احتمالی دانشجويان در هنگام گشايش دانشگاهها ابراز کرد و برای دانشجويان و دانشگاهيان پيام تهديد آميز فرستاد.خامنه ای برای کم اهميت جلوه دادن جنايات هولناک کهريزک و حمايت از مجريان اوامرخود که اين جنايا... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark