زندان غیر رسمی، شکنجه غیر رسمی، مرگ غیر رسمی
Radio Farda
25-Aug-2009
اما آيا زندان کهريزک تنها بازداشتگاه بيرون ازنظارت قوه قضاييه در ايران است و اساساً چر برخی حکومت‌ها، زندان‌هايی اينگونه دارند؟ نيما راشدان، روزنامه‌نگار در اروپا در پاسخ به اينسؤال به راديو فردا می‌گويد: «در اعتراضات اخير به نتايج انتخابات رياست
جمهوری، برخوردی که از طرف نيروهای نظامی سپاه پاسداران و خصوصاً نيروهایزمينی سپاه با مردم انجام شد بسيار شبيه رويدادهای مشابهی بود که درکشورهای آمريکای لاتين در زمان دولت‌های نظامی و دولت‌های کودتا رخ داد.به اين معنا که جمع کثيری از معترضين را در آن کشورها هم بازداشت می‌کردندو به مکان‌هايی مانند استاديوم ورزشی می‌بردند و برای مدتی نگه می‌داشتند و آنها را مرعوب می‌کردند تا اعتراضات در خيابان‌ها متوقف شود و نيروهای سياسی فعاليت خود را متوقف کنند». علی کشتگر، روزنامه نگار و فعال سياسی در اروپا، درباره اين که چه کسانی را به زندان‌های خار... >>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark