روزنامه جمهوری اسلامی: وزاری معرفی شده پرونده دار هستند!
gooya.com
16-Aug-2009 (one comment)

روزنامه جمهوری اسلامی در ستون جهت اطلاع شماره دوشنبه اش نوشته که : اعلام اسامي بعضي از وزراي كابينه آينده توسط رئيس جمهور آنهم از تلويزيون با توجه به پرونده دار بودن آنها موجب تعجب مردم شد.

به نوشته جمهوری اسلامی، خانم فاطمه آجرلو كه براي وزارت رفاه در نظر گرفته شده به دليل هم پرونده بودن با ماجراي پاليزدار اكنون تحت تعقيب دستگاه قضائي است و وزير صنايع كنوني كه وعده ابقاي وي داده شده داراي محكوميت در دادگاه مي باشد

>>>
Shifteh Ansari

IRI infighting escalates

by Shifteh Ansari on

The most significant thing about this news item is that it comes from the conservative newspaper, Jomhoori e Eslami.  IRI infighting abounds.


Share/Save/Bookmark