یک قرص قبل از هر بازجویی
Roozonline
16-Aug-2009

در حالیکه مقامات ریز و درشت جمهوری اسلامی به همراه ائمه جماعات شهرهای مختلف کشور دست به دست هم داده اند تا وجود هر گونه تجاوز و آزار جنسی و شکنجه ای را در زندان های ایران تکذیب کنند، برخی اخبار از شکنجه های وحشتناکی حکایت دارد که در بند 2 الف سپاه بر زندانیان می گذرد. اخباری که از شکنجه های فیزیکی و روحی بر زندانیان پرده بر میدارد؛ آن هم در حالیکه به بیشتر زندانیان قرص هایی داده شد که کنترل گفتار و رفتار خود را از دست می دهند. یک منبع به روز گزارش داد که قبل از جلسات بازجویی زندانیان سیاسی، به هر یک از آنها قرصی خورانده می شود که کنترل گفتار و اعمال خود را از دست می دهند اما در ظاهر به نظر نمی رسد که کنترلی بر خود ندارند.پیش از این محمد علی ابطحی در دیدار با خانواده اش از قرصی سخن گفته بود که به او می دهند و او را از حالت عادی خارج می کند و اکنون خانواده این چهره اصلاح طلب زندانی به شدت تحت فشارند تا این موضوع را تکذ... >>>

recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark