احمدی مقدم: در کهریزک بازداشتگاه جدیدی می سازیم
BBC
09-Aug-2009 (one comment)

 

نیروی انتظامی اعلام کرده تا یک ماه دیگر در محل بازداشتگاه

کهریزک که به دستور آیت الله علی خامنه ای رهبر ایران

تعطیل شده، یک بازداشتگاه جدید می سازد.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

Who says IRI is not Efficient ?.

by IranFirst on

In only one month we will have a new Kohrizak, much better than the old
, completely Islamic, with Confession generation rate of 1000/day.
Another gift from the Islamic Republic to people of Iran