ما هم به آزادی باور داریم ، ما را هم محاکمه کنید
Norooz
03-Aug-2009 (one comment)

اعلام برگزاری علنی این دادگاه – اگر همانند کلیت آن صرفا نمایشی دیگر در جهت تحمیق افکار عمومی نباشد – لوازم و بایست هایی دارد که طراحان و مجریان این دادگاه را در معرض آزمونی جدی قرار خواهد داد . اگر این دادگاه قرار است دوستان ما را به جرم اعتقادات و رفتار هایی که ما از آنان سراغ داریم و نه آنچه که تحت فشارهای آشکار و پنهان دوران زندان ، مجبور به واگویی آن شده اند، محاکمه کند، ما نیز خود را در جرم ناکرده آنان شریک می دانیم و حق داریم نه صرفا به عنوان تماشاگر این نمایش شوم ، که به اتهام آزادی خواهی و به جرم مطالبه آرمان های امام راحل(ره) و شعار های اصلی انقلاب ، در جایگاه متهمین این بیدادگاه ، کنار برادرانمان بنشینیم و خود را در این افتخار شریک بدانیم.ما مثل همه آنهایی فکر می کنیم که وارثان اصیل این انقلابند و شما همه قدرتتان را به کار بسته اید تا حق آنها را از ایشان بستانید. ما حق داریم اگر لباس خاکستری رنگ زندان ،... >>>

Shifteh Ansari

Invitation to come to court on Thursday

by Shifteh Ansari on

This is a bit more serious than the other ones.  In just the past 48 hours, Khamenei & Co. have shown new lows in their behavior.  It seems to me they would do anything to bring order back to Iran so that they can resume ruling as they were doing before. The only way calls like this would work is if people show up in huge numbers, making it hard to contain and arrest them.


Share/Save/Bookmark