کروبی: فکر می کنند با کشتار و شکنجه می توانند شرايط را آرام کنند
Radio Farda
01-Aug-2009

مهدی کروبی در اين باره گفته است:«اين مردم هنگامی که کتک می خوردند حتی دو انگشت خون آلود خود را بالا می گيرند و می گويند به سمت مصلی و به مبارزه ادامه می دهند . مردم را گرفتن و کتک زدن موجب خاموشی آنها نمی شود شايد عده ای از مردم عقب نشينی کنند ولی اين فشارها فضا را بدتر می کند و به شکل گيری حوادث ناگواری می شود» . مهدی کروبی اضافه کرده است:«برخی از آقايان فکر کرده اند که با راه اندازی جنجال و هياهو و صحنه سازی در تلويزيون و کشتار مردم می توانند شرايط را تغيير دهند . اين مردم ديگر عقب نخواهند نشست.» وی افزوده است:« من به اين افراد دلسوزانه هشداری می دهم و می گويم که پنبه غفلت را از ايادی دولت و اطرافيانش از گوششان بيرون آورند و گزارش وضع موجود را به صورت واقعی به مقامات بالا و بزرگان نظام منتقل کنند .»

>>>
recommended by Shifteh Ansari

Share/Save/Bookmark