دو سال فعاليت غيرقانوني يك بازداشتگاه غيررسمي!
Aftab Yazd
31-Jul-2009 (2 comments)

گــروه سـياسي: روز گذشته و در ادامه اظهارنگراني‌ها نسبت به وضعيت بازداشتگاه‌ها و سـرنـوشـت بـازداشـتي‌ها، خبر عجيبي بر روي سـايت‌هاي خبري قرار گرفت. به موجب اين خــبــر، دســتـور تـعـطيلي بازداشتگاه كهريزك دو سال پيش صادر شده اما اين مركز بدون آنكه ســازمــان زنــدانـهـا نـظارتي بر آن داشته باشدبه فعاليت خود ادامه داده است. همزماني اين خــبـر با انتشار ادعاي تعدادي از خانواده‌هاي مــقــتــولـيـن حـوادث اخير و نيز صدور دستور تــاكــيــدي رهـبـري بـراي تـعـطيلي بازداشتگاه كـــهـــريـــزك و اذعــان نــمــايــنـدگـان مـجلـس بـر غيراستاندارد بودن اين بازداشتگاه، بار ديگر نــگــــرانــــي‌هـــا در خـصــوص نـقــش‌آفــريـنــي دســـتـــگــــاهــهـــاي مـــوازي و گـــاه نـــاشنـاس در نـاآرامـي‌هـاي سياسي را افزايش داده است. همزمان با انتشار اظهارات قائم مقام دادگستري تــهــران و اظــهـار تـاس... >>>

Shifteh Ansari

Kahrizak was ordered to shut 2 years ago!

by Shifteh Ansari on

Har ki har ki hamineh digeh! Criminals need unsupervised jails to torture people and that is what Kahrizak was.  It had been ordered to shut down 2 years ago and it's not clear who kept it open and which judges issued orders for prisoners to be sent there for interrogation.  Whoever they are, they are entirely responsible for loss of human life at Kahrizak.


Share/Save/Bookmark

 
fozolie

Posted earlier

by fozolie on

 

Mr. Fozolie