هالوکاست اسلامی در ايران! قبل از امحای آثار جنايت ها، برای سران کودتا کيفرخواست بين المللی بدهيم!
Babak Dad's Weblog
30-Jul-2009 (one comment)

اين از بركات اين كودتا بود كه به يكباره، تمام اسناد و مدارك جنايات نظام ولايي را «رو» كرد. تا آن اندازه كه كمپ كهريزك را به اردوگاه آشويتس تبديل نمودند و يك «هالوكاست اسلامي» بدست آقاي خامنه اي و كودتاچيان رقم خورد كه «ابعاد واقعي» جنايات در آن، حتي با دستور نمايشي تعطيلي آن، مخفي نخواهد ماند!ايرانيان مهاجر و هموطنان عزيز! در اين شرايط لازم است قبل از امحاء اسناد و مدارك اين هالوكاست فجيع، هرچه زودتر يك «دادخواست ملي» از سوي آحاد ملت ايران براي تعقيب و محاكمه و مجازات تمامي مسببان و آمران و عاملان اين جنايات كثيف، تهيه و به دادگاههاي بين الملي تسليم كنيم. ايرانيان با تمام زخمي كه بر بدن دارند، اما با تمام وجود به جهانيان نشان... >>>

Shifteh Ansari

"Islamic Holocaust in Iran"

by Shifteh Ansari on

Babak Dad is an Iranian journalist and blogger who has gone into hiding since the June unrest in Tehran.  He writes from his hiding place and relentlessly questions the Iranian regime's actions.  I am sure if captured, he will pay a high price for his courage.  I pray for him and his family's safety.


Share/Save/Bookmark