خامنه ای و احمدی نژاد: جنایت علیه بشریت، با این رژیم چه باید کرد؟
gooya.com / Akbar Ganji
27-Jul-2009 (3 comments)

تشويق جامعه ی جهانی به عدم هر گونه واکنش نسبت به رژيم ايران: به نظر برخی از ايرانيان و رسانه ها ی غربی، اگر مدعای ما تا نهايت منطقی اش پی گرفته شود،تنها نتيجه ی آن، دعوت جامعه ی جهانی به سازش همه جانبه با دولت ايران است. اما به گمان من، اين استنتاج عقيم است.می توان با حمله ی نظامی و تحريم اقتصادی مخالفت کرد و در عين حال جامعه ی بين الملل را مسئول به شمار آورد و انتظار داشت تا در جهت تأمين منافع ايران با مردم همراهی کنند.برای رسيدن به اين هدف، طی چند روز آينده نامه ای خطاب به شورای امنيت سازمان ملل انتشار خواهد يافت، که همه ی ايرانيان مجاز به امضای آنند. پس از ارسال نامه به شورای امينت، مراحل بعدی طرح به سرعت انجام خواهد گرفت. حدود يک ماه و نيم تا سفر احمدی نژاد به سازمان ملل فاصله داريم. بايد کاری کرد که او از کشور خارج نگردد، اما اگر آمد، با همه ی ما و جامعه ی جهانی روبرو خواهد شد که به عنوان جنايت کار با ا... >>>

Shifteh Ansari

Ahmadinejad's arrest on Akbar Ganji's list

by Shifteh Ansari on

What do you think?  Can it be done?


Share/Save/Bookmark

 
David ET

Khamenei should be arrested

by David ET on

Khamenei is the head of all forces and therefore DIRECTLY responsible for all the bloodshed and he must be brought to justice 

He is also the one who on Friday prayer gave ultimatum to crush opposition if people come out and the rest is history.

 

 


Maryam Hojjat

I am not sure about Mr. Ganji's

by Maryam Hojjat on

agenda in US.

Payandeh Iran & Iranians

down with IRI