جزئیات ارسال ثروت ایران به دیگر کشورها توسط کمیته امداد
autnews
22-Jul-2009 (one comment)
جهیزیه کمیته امداد برای دختران دم بخت کشورهای خارجی

حسین انواری سرپرست کمیته امداد، در باره کمک کمیته امداد به دختران دم
بخت در کشورهای خارجی گفته است:"جهیزیه دادن کمیته امداد به دختران دم بخت
برخی از کشورها نه تنها هزینه نیست بلکه یک نوع سرمایه گذاری برای ایران
به حساب می آید."

سرپرست کمیته امداد در گفتگو با خبرگزاری کار ایران، هدف این کمیته را
جلوگیری از ایجاد مفاسد اجتماعی در این کشورها دانسته و می گوید برای همین
کمیته امداد، فرهنگ ازدواج را ترویج می کند و بخشی از جهیزیه دختران آن
کشورها را تامین می کند.

>>>
recommended by IranFirst

Share/Save/Bookmark

 
IranFirst

If we had an elected government..

by IranFirst on

Iran would have spent the money on Iranians not terrorists and Islamic
causes in other countries. They pay more that $15 million just for
Hezbollah (for marriages, poor, etc.). These are in addition to all
other money they pay to terrorists in these countries.