شنیــدم باز هم گوهر فشــاندی
akhbareh-rooz / Simin Behbahani
26-Jun-2009 (2 comments)

• شنیــدم باز هم گوهر فشــاندی
که روشنـــفکر را بزغاله خواندی

ولی ایشــان ز خویشـانت نبـودند
در این خط جمله را بیــجا نشـاندی ‏ ...


احمدی نژاد در بیرجند با انتقاد از روشنفکران ایرانی و منتقدان خود ‏گفته بود "... اینها شیطان پرستان مدرن اند ، برخی قیافه روشنفکری می گیرند ، به اندازه یک بزغاله هم از دنیا فهم و ‏شعور ندارند."‏ 
  
 

>>>
recommended by Darius Kadivar

Share/Save/Bookmark

 
Darius Kadivar

OK I will try and verify the source

by Darius Kadivar on

Thanks for your feedback will try and check this for confirmation.

Winston Churchill In time of war, when truth is so precious, it must be attended by a bodyguard of lies. -Winston Churchill

Gorbanat,

DK

 


Anonymously

darius jon, i do believe

by Anonymously on

darius jon, i do believe this is fake. please see Behbahani: Neda Is 'Voice Of The People', where she recites a short poem for Neda at the end.

"All we can do as responsible individuals is parse between the extreme hearsay and rumors on all sides." let's try harder. please.