موسوی و خامنه ای دیدار کرده اند
بی بی سی
15-Jun-2009

رهبر ایران اعتراضات خیابانی روزهای اخیر را به "تحریکات دشمن و برخی طراحی های پشت صحنه برای به آشوب کشاندن خیابانها " نسبت داده و خطاب به آقای موسوی گفته است: "جنس شما با این گونه افراد متفاوت است و لازم است کارها را با متانت و آرامش پیگیری کنید."

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark