گزارش نیویورک تایمز از هیجان انتخاباتی در ایران
BBC
09-Jun-2009

در این گزارش آمده است: "شنبه بعد از ظهر تجمعی از هواداران موسوی با
گروهی از روزنامه نگاران و سیاستمداران سابق که با یک گفتگوی مشترک توافق
کرده بودند، رو در رو شدند.

یک زن به محمد عطریانفر که در زمان نخست وزیری میرحسین موسوی در دولت او
کار می کرد گفت: پنج هزار آدم بی گناه زمانی که شما در دهه 60 در دولت
بودید اعدام

شدند. چرا؟

 

>>>
recommended by choghok

Share/Save/Bookmark