انتخابات و معامله حکومت با رای دهندگان
بی بی سی / احمد زیدآبادی
02-Jun-2009 (one comment)

انتخابات به صورت غیر رسمی معامله‌ای بین حکومت و نیروهای منتقد سیاسی است، معامله‌ای که بر اساس آن، یک طرف فضا را برای فعالیت دیگری آزادتر می‌کند و طرف دیگر نیز زمینه حضور افراد بیشتری در پای صندوق‌های رای را فراهم می کند.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
default

In other words

by My two cents (not verified) on

This sad story will go on and on and on .... perpetuating a never ending misery ...

What a sad sad story!

with so many talented people and so many God given natural resources, Iran is still doomed! I don't see any light at the end of the tunnel!