محسن رضائی به زنان وعده پرداخت حقوق خانه داری داد!
فرانسه
22-May-2009

 " اگر بیمه بیکاری مهم است ، بیمه زنان خانه دار مهم تر است. و به این دلیل اعلام کرده است که شغل خانه داری را تصویب و حقوق خانه داری را به زنان خانه دار پرداخت خواهد کرد.

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark