اعتراض به سرکوب دگراندیشان در ایران
DW / کیونداخت قهاری
22-Sep-2008 (3 comments)

به ابتکار جامعه بهاییان شهر کلن، بیانیه‌ای در اعتراض به تبعیض علیه دگراندیشان در ایران تهیه شده که صدها تن از شهروندان آلمانی از آن حمایت کرده‌اند. امضای چند سیاستمداران مشهور آلمانی نیز در پای این بیانیه به چشم می‌خورد. از روز ۱۴ ماه مه تا کنون هفت تن از رهبران جامعه‌ی بهاییان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران به سر می‌برند. به این هفت تن اتهام جاسوسی به نفع اسراییل را زده‌اند. اما مدافعان حقوق بشر بارها اعلام کرده‌اند که دلیل اصلی دستگیری رهبران بهایی تعلق آنان به دین بهاییت بوده است.

>>>
recommended by alborz

Share/Save/Bookmark

 
Mehdi

Kasi keh ba ma narideh bood...

by Mehdi on

Why don't Germans fix their Holocaust disaster first which they have conveniently given to Palestinans to solve? What a hypocracy, I say.


Abarmard

Good move

by Abarmard on

If the international politics moves from Nuclear pressure to Human Rights pressure toward the Iranian regime, then they have made a wise choice that will benefit all parties.


Darius Kadivar

I knew we could Trust our Aryan Brothers ;0)

by Darius Kadivar on