احضار سه سینماگر ایرانی به اتهام جمع آوری دیه
Radio Farda
19-Aug-2008 (one comment)

 «اين افراد با ايجاد يک شماره حساب جمعی، قصد در تلطيف احساسات عمومی را داشتند تا مردم تحت تأثير قرار بگيرند و برای يک مجرم و قاتل جانی ملاحظه به خرج دهند. در صورتی که اين فرد قاتل بوده و حکمش برابر قانون قصاص است.»

>>>
recommended by Fred

Share/Save/Bookmark

 
IRANdokht

it's all about blood....

by IRANdokht on

there is no law against helping raise money!

در این میان، محمد مصطفايی ضمن غير قانونی
دانستن ورود دادسرای جنايی به اين پرونده گفت: «در هيچ کجای کتاب قانون،
اقدام برای تهيه ديه و آزادی يک متهم، جرم شناخته نشده است.»

I hope they're safe and free

Thanks for the disturbing news

IRANdokht