Amir Ladan
16-Aug-2010 (3 comments)
هموطنانمان بحق میخواهند بدانند که هزینه ای که تا امروز پرداختند و تلاش و مبارزه ای که باید برای به ثمر رسیدن جنبش و نجات از زنجیرهای ولایت فقیه بکنند، باعث ادامۀ حیات جمهوری اسلامی و بقای ولایت فقیه نباشد>>>
Amir Ladan
15-Jul-2010 (4 comments)
از کاندیداتوری امیر اردلان لادن برای انتخاب به مقام "قاضی سمینال کانتی "حمایت کنیم >>>
Amir Ladan
08-May-2010 (one comment)
آیا مقصر ما مردم هستیم که در جهل و نا آگاهی غوطه وریم؟ >>>