Nejabat is useless

Very funny call to Alireza Amirghasemi on Iranian satellite TV program

Part 1Part 2

01-Mar-2009
Share/Save/Bookmark

Recently by Party GirlCommentsDate
1970's Iranian music treasures found!
57
Nov 08, 2009
A message of hope
6
Jun 27, 2009
Gholombe
-
Apr 01, 2009
more from Party Girl
 
default

کجای این ویدئو

Mona Hita (not verified)


کجای این ویدئو فانی است؟ این بیشتر غمناک و گریه دار است که ایرانیان خارج از کشور اینقدر کم مایه هستند.


default

chera????

by soopoor (not verified) on

من خييلى دوست دارم بدونم چرا تو تلويزيون ها يه ايرا نى هميشه پا يه يك تلفن در ميان است؟عصر ارتباطات پيشرفت ها يه زيا دى بعد از اختراع تلفن داشته,
همش آدم با يد بترسه كه چى قراره بشنوه.......


default

Cultural Problems!

by Amir Aram (not verified) on

In some strange way, I can feel her frustration with not being able to be successful because of all the limitations that are in play, unlike what was said, I don’t believe we are in this mess because of lack of sex, that ideas is a side effect not a main cause!

I believe the biggest issue we are facing today as Iranians is cultural problems and every other issue that we are encountering, from political, social, sex, drugs and ….etc! stems from substandard culture filled with dismal understanding and acceptances of social values throughout history.


bahrani-bigdeli-mehmandoost

Very interesting, but so sad...

by bahrani-bigdeli-mehmandoost on

It's so sad that even whores would like to fix the existing government of Iran. I bet you that Iranian birds, dogs and cats are tired of IRI too. The problem can not be solved by sex, otherwise Germany and other free European countries would have ruled the world; but they don't


The problem is the "theocracy", i.e., existence of religious rules
and rulers in government. Also, it's not the "type" of the religion
that matters, it's "the" religion by itself. Zoroastrians did have
"Akhoond Zoroastrians" too that massacred Mazdak and Mani followers, that challenged Zoroastrianism. They skinned Mani and burned him alive

ما
که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن
وثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما
گرفتند وبجاش فقرو پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از
خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خلأ رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان
آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.

چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اَش سرو کار دارند.

برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند.

...
، در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی َگند خَلأست که گویا وسیله تبلیغ
برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض
کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن
روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان
ِورد و اَفسون میخوانند.

... , عید قربان مسلمانان با کشتار
گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است
خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن
مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دَخل
اُمتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون
موج بزند.

تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم
شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و
وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اَش زیر سلطه
اَموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش
تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.

عوض اینکه به
مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام
راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند.

این
مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که
پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین
فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!

تمام فلسفه اسلام روی
نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و
دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان
ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال
مردم بسازند ویا تحویل بدهند.

سرتا سر ممالکی را که فتح کردند،
مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و
دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را به
شکل صحرای برهوت در آوردند.
...
اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها
شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می
بلعد. همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان
عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه
چیز بار بیاورد.

مگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زنی از
آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم
نکرده استراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی،
و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر
به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کا سۀ گدائی است، یا خراج و
جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم هر چه پول و جواهر
داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار
نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند.


default

Man mikham badanamo be hame

by Anonymousinsane (not verified) on

Man mikham badanamo be hame befrusham ta vatanamo nejat bedam???.....Gooz be shaghighe che rabti dare???


default

It's so sad...

by Anom BaaNajeed (not verified) on

It's so sad that even whores would like to fix the existing government of Iran. I bet you if birds, dogs and cats are tired of IRI. The problem can not be solved by sex, otherwise Germany and other free European countries would have ruled the world; but they don't!

The problem is the "theocracy", i.e., existence of religious rules and rulers in government. Also, it's not the "type" of the religion that matters, it's "the" religion by itself. Zoroastrians did have "Akhoond Zoroastrians" too that massacred Mazdak and Mani followers, that challenged Zoroastrianism. They skinned Mani and burned him alive!

ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن وثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند وبجاش فقرو پشیمانی و مرده پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خلأ رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.

چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اَش سرو کار دارند.

برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند.

... ، در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی َگند خَلأست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ِورد و اَفسون میخوانند.

... , عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دَخل اُمتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.

تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اَش زیر سلطه اَموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.

عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند.

این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!

تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند.

سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را به شکل صحرای برهوت در آوردند.
...
اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد. همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد.

مگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی اقوام ملل است و به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کا سۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند.


Abarmard

Iranian TV?

by Abarmard on

Why do we call it Iranian TV. All their shows are set for a radio programming, while there is a camera. They don't produce shows that you need to actually watch.

She might be able to save the Iranian TV in the US. they should perhaps move to where she suggests them to move, pornagraphy. Anything is better than what they offer ;)


default

Several takes on this....

by A1 (not verified) on

As mentioned by several people in here:

One, she is crazy.

Two, this is a prank call.

Three, she said she is 48 years old- I wonder if hot flashes (I believe this is what they call it), are kicking in.

Four, she is a very active member of Mojahedeen khalgh. As many of you know Majahedeen are known to be fadaii khalgh az payeen tane.

Five, aging working woman desprate to make some money in these hard economic times.

Finally, Alireza kept it professional.


capt_ayhab

sorry ha

by capt_ayhab on

But she is such a koooskhol. I almost wet myself from laughter.I think she is looking for some hanky panky instead of a producer. Ya ghamare bani hashem, mordam az khandeh.

LOOOOOOOOOOOOOOOOOL

 

-YT

Thanks for the post Party Girl jon, I needed the laughter. ;-D


default

too funny

by kishmish (not verified) on

This is too funny. She has to be kidding! I'm cracking up.


default

I agree with all said about

by Anonymouspo (not verified) on

I agree with all said about her being insane or crazy.
But on the other hand this could all be staged so that tv gets better rating and gets more viewers.
if she was acting it out for the tv, then she did well, and if it was natural, definitely she needs to go to mental hospital of hamedan.


IRANdokht

this is interesting

by IRANdokht on

I thought that I was uptight! loosen up people, she had a hard time keeping herself from cracking up.
This lady seems to have a crush on him and wanted to tease him a bit and she sure did.
Obviously a prank call.
Thanks PG jan now I am late for work again
;-) 

IRANdokht


default

Nutjob

by Nutjob (not verified) on

What a looser .
Nutjob. May god help her . sorry her 4 boyfriends help her .
As they say Moment . Duroogh Kontor nadare.
She needs help.
Nutjob


default

screwed up!

by Davoud (not verified) on

What a screwed up woman! Unfortunately many Iranians who live in the West are some screwed up and sick like this woman. The problem is confusion and lack of identity. God bless all!


default

Pitty lady

by Jamal joon (not verified) on

She is sick and Amirghasemi is either stupid or a geek to sepak to her. Nonsense!!!!


Shazde Asdola Mirza

Too bad I'm well over 50, or would have given her a helping ...

by Shazde Asdola Mirza on

S.A.M (an official Khar Vazir)


default

avalin show sexy irani ;)

by azadi55 (not verified) on

avalin showe sexy Irani.Why not? She wants to fix the world with a sex show. I say, let her try. I mean, she does have a point that a lot problems in the world stem from repressed sexual feelings, or messed up in some other way related to sex. If everyone was getting a nice lay that they enjoyed the world would be a happier place overall. don't you think?


default

Nejabat is useless...

by zohreh (not verified) on

waay ,mordam az khandeh ...
that was funny ... was looking at the guyz face ... that was priceless ...


default

What is FUNNY? it's funny

by Anonymous-1 (not verified) on

What is FUNNY? it's funny because she made this guy sit and listen to none sense for minutes.
she is funny when she breaks all the rules and standards on live TV show.
it's funny because makes the guy uncomfortable and can't control the conversation,
It's funny, because what she says at the end may be true wish and preferable to the guy.
Funny that kept you all watching it to the end.


default

Finally

by Anonymousa (not verified) on

Finally someone did not let Mirza Ghasemi take over. Her chert-o-pert took over. She is a nut case, but hay, who is not?


default

Confused

by Anonymous.... (not verified) on

This poor woman is so confused!

She's been feeding so much on western media rehtoric that when her hormones kick, she is well on her way to reach the destination that Americaee hayeh assil call: Trailer Trash.


default

not funny

by lynx (not verified) on

This poor woman with her grandiose thoughts, and lack of judgement, is in need of a psychiatrist fast. It is sad.


default

She is putting him on...

by Abdool (not verified) on

I think she is making fun of this guy's program ,THIS IS a prank call come on...


default

Oh boy!

by BK (not verified) on

Well, that's nine minutes of my life that I'll never get back, listening to the "wannabe famous" rant of some seriously deranged woman (who's clearly in need of sex).

At least the bemused expression on the presenters' face was priceless.


Parham

I don't get it, what was so

by Parham on

I don't get it, what was so funny about this? She sounded more like she was schizophrenic.


default

I love this woman!!!!!! She

by Anonymous-1 (not verified) on

I love this woman!!!!!! She is crazy FUNNY!


I Have a Crush on Alex Trebek

amirghasemi has a good show

by I Have a Crush on Alex Trebek on

called "face to face". if you really want a laugh, check that out. he once accused a musician of not knowing how to play the guitar and faking it in his music videos. 


default

One loser talking to another

by ghasemi-sellout (not verified) on

Typical Irangeles Satellitle TV garbage.


Ali P.

All revolutionaries were called 'nutjobs' at one time...

by Ali P. on

Well, Hakha's solution  didn't work out, maybe we should give this lady a shot!