نمیدانم نمیدانی

نمیدانم نمیدانی
by Orang Gholikhani
04-Oct-2009
 

نمیدانم نمیدانی

چه دردیست بی سامانی

نمیدانم نمیدانی

چه رنجیست بی یاری

نمیدانم نمیدانی

چه جهلیست بی رویائی

نمیدانم نمیدانی

چه با ما کرد این تنهائی

نمیدانم نمیدانی

چرا در سحر گل سرخیز

گریه کرد در دست ساقی

نمیدانم نمیدانی

چرا فکر این درویش یاغی

میرقصد با سایه سیاهی

نمیدانم

نمیدانی

اورنگ
Oct 2009


Share/Save/Bookmark

Recently by Orang GholikhaniCommentsDate
هم کوچه
4
Nov 25, 2012
نوازش پرستو
2
Nov 18, 2012
نیمکت
3
Nov 11, 2012
more from Orang Gholikhani
 
Anonymouse

آنان نه، ماس، آنا!

Anonymouse


آنان نه، ماس، آنا!

ماست نه ماس

چرا نمی‌شه دهی‌ فل بدأه

اورنگ که گفت

نمیدانم میدانی

س م پ د  و  م پ د

شاید قاطی‌ کردند

این طفلان مظلوم

نمیدانم میدانی

که نادانی‌ گفت به نانوای

نان حلوا داری یا خشخاش  

Everything is sacred


Anahid Hojjati

اَنان, نمی شود فی البداهه دهم به جای سی ام پی دی

Anahid Hojjati


 


اَنان, نمی شود فی البداهه دهم به جای سی ام پی دی

نمی دانم که می دانی او مشغولست با آن ام پی دی

اورنگ , میدانی که میدانم شعرت زیباست ؟

چرا که در وصف خوبی سامان و یار و رویاست

 


Anonymouse

So CMPD jaan how about a fel-beda-eh from you?!

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Orang Gholikhani

Anonymouse :Nothing is sacred

by Orang Gholikhani on

starting by my poesie. All poems has right to exist as soon as it is done with spirit. 


Anonymouse

Orang jaan of course ur poem is meaningful, mine is just a joke!

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Anonymouse

Orang jaan. Here's my fel-bedah poem which isn't CMPD's domain!

by Anonymouse on

نمیدانم میدانی

که قد خر نمیدانی

حیف اون نون

که جون به جونت کنند

قد خر نمیدانی

نمیدانم میدانی

که فقط به درد لایه جرز می‌خوری

و مثل میمون میمانی

 

Everything is sacred


Orang Gholikhani

To Anonymouse: Yes it could be

by Orang Gholikhani on

You are excellent !

I wrote it as it came and didn't explore any other possibility but you are right. It could be "Nemidam Midani" or even "midanam nemidani"

Usually Iranians think they know everything and it makes me mad. I think nobody knows nothing ! we should stay alone with our doubtes.

Again your idea is amazing !

Ghorbanat.

 


Anonymouse

By the way, couldn't the title be "nemidanam midani?"

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Orang Gholikhani

Endless journay

by Orang Gholikhani on

Thanks to all of you. from Souri jan who is a solid support to annonymous who is more selectif :-) 

And yes MPD, more you know more you discover that you don't know enough!


Souri

چه جهلیست بی رویائی

Souri


Very beautiful, dear Orang!

I truly enjoyed this one.

Thanks for sharing.


Anonymouse

Beautiful & to the point! This is my 2nd favorite poem from you.

by Anonymouse on

Everything is sacred.


Creator of MPD

It's true

by Creator of MPD on

...but you never know.