تجاوز، دختر ١٨ سالۀ شاهی و ٩٩ ضربه

Fred
by Fred
25-Oct-2012
 

حاج آقا قاسمعلی اسفندیاری، معاون دادستان قائم شهر[شاهی] گفته‌:

"ظهر امروز در میدان طالقانی قائمشهر حکم ٩٩ ضربه شلاق برای متهم شخص اول پرونده تجاوز به عنف در مورد دختر ١٨ ساله در قائمشهر اجرا شد.

چون اتهام برای دادگاه ثابت نشد، بنابراین حکم ۹۹ ضربه شلاق "ع- و" ٢۶ ساله در ملاء عام به اتهام رابطه نامشروع اعلام و اجرا شد."

اینکه "ع- و" ٢۶ ساله متهم به "تجاوز به عنف" بوده و به جرم "رابطه نامشروع" شکنجه و له و لورده اش کرده اند موضوع این چند سطر نمیباشد، نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره است و مانند "اقتصاد مال خر است" عدالت و از ایندست لوس بازیهای تمدن هم به همچنین.

ولیکن؛ این توحش شلاق زدن ایرانیان عواقب بسیار بدی برای خود وحوش دارد. این خط و این هم نشان.

روز ماجرا نزدیکتر از آنست که فکر میکنند، میشنوی حاج آقا قاسمعلی اسفندیاری؟

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred