نابغه در زندان اوین


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
24-Oct-2012
 

"مهدی و فائزه که الان در زندان هستند به این مملکت خدمت کرده ‏اند. مهدی کاری که در ارتباط با سازههای دریایی کرد بینظیر بود، اولین سازههای دریایی را مهدی در سنین جوانی طراحی کرد که در جنوب ساخته شد. بهینهسازی سوخت را مهدی بنیانگذاری کرد و این کار کوچکی نیست. فائزه زیر بنای ورزش بانوان را که امروز این همه به آن افتخار میکنند را پایهریزی کرد."

از بدو برسر کار آمدن نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیرۀ ایرانی کُش و ایران ویران کُن، علی اکبر هاشمی رفسنجانی بهرمانی اگر نه ستون، بل، ستوندار خیمۀ نکبت بوده است.

حالا فاطی خانوم تازه از انگلیس بازگشته تا میتواند سر ایرانیان زجر کشیده از دست خاندان او منت بگذارد و به زخمی که آل رفسنجانی به ایران و ایرانی زده اند با ایندست حرفها نمک بپاشد.

روز پاسخگویی خواهد رسید، و آن روز دور نیست، آنزمان همین آقا مهدی نابغه که در سنین جوانی "اولین سازه های دریایی" را طراحی کرده یا آبجی او که "بنای ورزش بانوان" را در ایران پایه ریزی کرده در کنار پاپا پای میز محاکمه خواهند بود.

تبریک

مشروح مصاحبه در اینجا

پ.ن. محکومیت آقا مهدی نابغه در پرونده آمریت در شکنجه یک شریک سابق بر سر شیتیلی گیری کلان نفتی در کانادا و پرداخت جریمه چند میلیون دلاری هم یکی دیگری از خدمات اوست که البته گرفتن رشوه پانزده میلیون دلاری از شرکت نفت استات هم یک مورد دیگر خدمت نابغه است.


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred