انگلیس؛ آقا هما و آل رفسنجانی+ویدیو


Share/Save/Bookmark

Fred
by Fred
20-Oct-2012
 

پیشتر درباره ماجرای نام نویسی آقا مهدی، پسر ته تغاری حاج آقا علی اکبر هاشمی بهرمانی رفسنجانی در دانشگاه آکسفورد در مقطع "دکترا" بواسطه حضرت هما (محمد علی همایون) کاتوزیان مطلب کوتاهی تقدیم و از جمله عرض شد:

وقتی که ماجرای دکترا گرفتن ته تغاری و "تحقیقات" دانشگاه به جراید انگلستان درز کرد، از حضرت استادی نقل کرده اند که ایشان نمی دانستند که این "بهرمانی" پسر همان حاج آقا علی اکبر خان هستند.
_____________________________

خبر جدید:
از قرار حضرت استادی در ابراز واقعیت امر کم لطفی مبسوط کرده اند. بتازگی ته تغاری در کانادا برای شکنجه و سرقت اموال محکوم و مجبور به فرار به ایران شد. کاوه موسوی، یکی از اساتید ایرانی دانشگاه آکسفورد که پیگیر ماجراست حرفهای تازه ای در این باره گفته:

 

 

 

 


روزی نه چندان دور نظام نکبت مسلمین "اصلاح طلب" و غیره که ۳۴ سال است سیه روزی بر ایران و ایرانی تحمیل کرده بدست توانای ایرانیان برخواهد افتاد.
در راسته اطمینان از اینکه "دیگر هرگز"  ایران و ایرانیان به چنین روزی گرفتار نشوند، باید پیگیری ایندست پرونده ها به فراموشی سپرده نشود.

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred