پاچه خاری مُصدق و شاه

Fred
by Fred
12-Oct-2012
 

آقا جان؛ بسیاری از ایرانیان حتی در حیطه سیاست، معتاد به کیش شخصیت هستند که جز تداوم سیه روزی ایران چیز دیگری در پی نداشته.

اثبات این ادعا بسیار آسان است، دست آوردهیئت های سینه زنی نعمتی/حیدری مُصدق الهی، شاه الهی، خامنه ای الهی و الی آخر همین اوضاع اسف بار ایران و ایرانی است .

به عبارت دیگر؛ در تقابل با فرهنگ غالب با انبانی پُر و پیمان از واژگان تملق و پاچه خاری در حد تقدس حتی مردگان غیر قدیس، جایی برای نیاز مبرم جامعه به تشکیل احزاب مستقل سیاسی در راسته تحقق آزادی که همه میگویند خواهان آن هستند نمیگذارد.

سئوال:

اگر ایرانیان غربت نشین در سایۀ رفاه، امنیت، آزادی و تجربه زندگی در غرب هنوز نمیتوانند حزب تشکیل دهند، پس کی و کجا؟

شراب لعل و جای امن و یار مهربان ساقی

دلا کی به شود کارت اگر اکنون نخواهد شد

تبریک


Share/Save/Bookmark

Recently by FredCommentsDate
ادا اطوار اسلامی
5
Dec 05, 2012
مسجد همجنسگرایان
1
Dec 05, 2012
Iranians are legitimate target
10
Dec 04, 2012
more from Fred
 
divaneh

پاچه خواری حقیقت

divaneh


مغلطه می فرمائید جناب فرد. دفاع از حقیقت و تاختن به جعل تاریخی و فریبکارانی که می خواهند تاریخ را بازنویسی کنند لازمۀ دموکراسی و نشانۀ جامعه ای بیدار است حتی اگر چنین واکنشی در دفاع از حقیقت رنگ دفاع از یک شخصیت تاریخی را بگیرد.

تحریف تاریخ در کشور ما تازگی ندارد و شاید به همین دلیل بوده که ما به ندرت از اشتباههای تاریخی درس گرفته ایم. لطفاَ این بیداری اجتماعی را به سطح مصدق الهی و شاه الهی تنزل ندهید و بدینوسیله به خرد افراد توهین ننمائید. بنده هیچگونه رابطه ای نیز بین چنین واکنشها به دروغ پراکنی و تشکیل احزاب سیاسی نمی بینم.   


Demo

لَچَک برسران غرب نشین

Demo


تعارف و پاچه خواری بلاگی را کنار گذاشته و بجای ایرانیان(؟) غربت نشین رُک و پوست کنده (گَنده بهتر میگُنجد) بگیم: ایرانیان لَچَک (لال و  چی و کی) بر سر غرب نشین که بازیچه ایرانیان وطن نشینند با عمامه های سفید و سیاه بر سر که شزم و خجالت آن بازیچگی ٣٤ ساله بیشتر است از حمل خاک عالم بر سر!

ضجه کی و چی و کجا بزنید.


First Amendment

.

by First Amendment on

آب در هاون میکوبی، نازنین..........از مخالف مرفه ایمن، بخاری برای شما در نمیاد.......