توافق کومله و حزب دمکرات درچارچوب ایران است

Tapesh
by Tapesh
13-Sep-2012
 

توافق نامه اخیر دو حزب کومله کردستان ایران و حزب دموکرات کردستان ایران با واکنش برخی فعالان سیاسی و مدنی ایران روبرو شده است. آنها توافق این دو حزب مخالف جمهوری اسلامی ایران را زمینه ای برای تجزیه ایران نامیده اند. ادعایی که با واکنش حداقل مسولان یکی از این دو حزب روبرو شده است. عبدالله مهتدی دبیر کل حزب کومله کردستان ایران گفته است آنها طرحی برای جدایی از ایران ندارند.


Share/Save/Bookmark

more from Tapesh
 
Zendanian

برای عبداله مهتدی نام دیگری جز شیادی ندارد. چرا که او، نه از نظر

Zendanian


صورت مساله را متوجه باشیم (در باره توافقنامه بین مصطفی هجری و عبداله مهتدی)

ايرج فرزاد
September 14, 2012

یادداشت های روزانه- ۴۲، سیزده سپتامبر ۲۰۱۲

صورت مساله را متوجه باشیم

(در باره توافقنامه بین مصطفی هجری و عبداله مهتدی)

 

به نظر میرسد "بند و بست"ی که بین عبداله مهتدی و مصطفی هجری انجام شده است و اما به نام "توافقنامه بین احزاب کردی" کردستان ایران به بازار آمده است، صورت مساله واقعی و پشت پرده را برای خیلی ها عوض کرده باشد. در اوضاع و احوال مشخصی که نه مصطفی هجری نماینده کلیت حزب دمکرات کردستان ایران را دارد و نه آن ماندیت، و در شرایطی که بطریق اولی عبداله مهتدی حتی هنوز بر سر مصادره نام "کومه له" سیر ناکامی هایش را ادامه میدهد، بحث از "توافق" بین دو حزب و یا نیروی واقعی، ره به ناکجا آباد است. بحث رفته است بر سر "مساله ملی"، و "جایگاه این دو حزب کردی" در رابطه با ساختار آتی جامعه ایران و جایگاه و منزلت حقوق مدنی شهروندان و توازن این حقوق عام و جهانشمول با نقش "هویت ملی و قومی" در "قانون گذاری" محلی و سراسری. اکثر کسانی که چه در قالب فردی(مثل احمد اسکندری) و یا جمعی( بیانیه "بخشی از نخبگان ایران" و اعلامیه حزب مشروطه ایران) در این رابطه و له و علیه چنان "توافقنامه" ای نوشته اند، این صورت مساله عوضی را پذیرفته اند. سوال و قضیه، اما، از بنیان متفاوت است.

مصطفی هجری در اوضاع فعلی نماینده حزب دمکرات کردستان( با و یا بدون پسوند "ایران") نیست، و عبداله مهتدی حتی فاقد مشروعیت سیاسی برای مصادره نام کومه له است. اولین اشتباه صف موافقان و مخالفان آن "توافقنامه" از همینجا شروع میشود.

//www.azadi-b.com/J/2012/09/post_455.html


JustAnIranian

Too late

by JustAnIranian on

For better or for worse, this is the end of the IR. 

I wish I could say for sure that Iran will stay complete. They are asking for a referandum and all we can do is hope that they will stay with Iran. 

 


Zendanian

معنای عملی بيانيه حزب دمکرات ايران و کومله چيست؟

Zendanian


هيچ جريانی از جمله حزب دمکرات کردستان و کومله نمی توانند با شرکت در جلسات مصنوعی و خطرناک در کنفرانسهای فوق مشکوک هموار کننده راه مداخله نظامی قدرتهای امپرياليستی با سرپوش حق تعيين سرنوشت در ايران بشوند. مردم ايران حق دارند، وارد جنگی ناخواسته و خانمان برانداز نشوند. و با تدارکات سياسی آن مقابله کنند. جنگ ادامه سياست است به شيوه ديگر !اين است معنای حق تعيين سرنوشت برای کل جامعه ايران در برابرخطر مداخله نظامی قدرتهای امپرياليستی!
بيانيه دو حزب چيزی جز بيان تغيير صريح تر تغيير آرايش قوای سياسی در شرايط جديد نيست و با همين هدف هم تهيه شده است. نيروهای اصيل ، مترقی و دمکراتيک نبايد لحظه ای در ماهيت اين صف بنديهای جديد ترديد کنند. حزب دمکرات کردستان و کومله بايد بطور روشن و صريح از بيانيه خود عقب نشينی کنند. عقب نشينی تا مرز های شناخته شده و در خدمت هماهنگی با نيروهای مترقی و دمکراتيک سراسر ايران در مبارزه برای برچيدن بساط رژيم ولايت فقيه با تکيه بر نيروی لايزال خلقهای ايران.
پاريس. 2012-09-13
//www.roshangari.net/as/sitedata/20120913120520/20120913120520.html


MRX

On our way

by MRX on

towards disintegeration, no matter how you slice it or dise it. The issue I have is, it's time for them to come clean once and all and admit they are seperatists and where would they like to draw the borders, that's all.


anglophile

May I cordially invite ...

by anglophile on

Our resident Kumele and KDPI apologist to comment on the matter :))