Impression of Islam by Saadegh Hedayat

Share/Save/Bookmark

Impression of Islam by Saadegh Hedayat
by sobh
08-Apr-2009
 

  ما که عادت نداشتیم دخترانمان را زنده به گور کنیم ، ما برای خودمان تمدن وثروت و آزادی و آبادی داشتیم و فقر را فخر نمیدانستیم همه اینها را از ما گرفتند و بجاش فقرو پشیمانی و مرده  پرستی و گریه و گدائی و تأسف واطاعت از خدای غدار و قهار و آداب کونشوئی و خلأ رفتن برایمان آوردند ، همه چیزشان آمیخته با کثافت و پستی و سود پرستی و بی ذوقی و مرگ و بدبختی است.

چرا ریختشان غمناک و موذی است و شعرشان چوس ناله است چونکه با ندبه و زوزه و پرستش اموات همه اَش سرو کار دارند.

برای عرب سوسمار خوری که چندین صد سال پیش به طمع خلافت ترکیده، زنده ها باید به سرشان لجن بمالند و مرگ و زاری کنند.

..... ، در مسجد مسلمانان اولین برخورد با بوی َگند خَلأست که گویا وسیله تبلیغ برای عبادتشان و جلب کفار است تا به اصول این مذهب خو بگیرند. بعد این حوض کثیفیکه دست و پای چرکین خودشان را در آن می شویند و به آهنگ نعره مؤَذن روی زیلوی خاک آلود خودشان دولا و راست میشوند و برای خدای خونخوارشان ِورد و اَفسون میخوانند.

... , عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دَخل اُمتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.

تازه مسلمان مومن کسی است که به امید لذتهای موهوم شهوانی و شکم پرستی آن دنیا با فقر و فلاکت و بدبختی عمر را بسر برد و وسایل عیش و نوش نمایندگان مذهبش را فراهم بیاورد. همه اَش زیر سلطه اَموات زندگی میکنند و مردمان زنده امروز از قواننین شوم هزار سال پیش تبعیت میکنند کاری که پست ترین جانوران نمیکنند.

عوض اینکه به مسائل فکری و فلسفی وهنری بپردازند ، کارشان این است که از صبح تا شام راجع به شک میان دو و سه استعامنه قلیله و کثیره بحث کنند.

این مذهب برای یک وجب پائین تنه از عقب و جلو ساخته و پرداخته شده. انگار که پیش از ظهور اسلام نه کسی تولید مثل میکرد و نه سر قدم میرفت ، خدا آخرین فرستاده خود را مامور اصلاح این امور کرده!

تمام فلسفه اسلام روی نجاسات بنا شده اگر پائین تنه را از آن حدف کنیم اسلام روی هم میغلتد و دیگر مفهومی ندارد. بعد هم علمای این دین مجبورند از صبح تا شام با زبان ساختگی عربی سرو کله بزنند سجع و قافیه های بی معنی و پر طمطرق برای اغفال مردم بسازند ویا تحویل بدهند.

سرتا سر ممالکی را که فتح کردند، مردمش را به خاک سیاه نشاندند و به نکبت و جهل و تعصب و فقر و جا سوسی و دوروئی و دزدی و چاپلوسی و کون آخوند لیسی مبتلا کردند و سرزمینش را صحرای برهوت در آوردند. ....

اما مثل عصای موسی که مبدل به اژدها شد وخود موسی از آن ترسید این اژدهای هفتاد سر هم دارد این دنیا را می بلعد. همین روزی پنج بار دو لا راست شدن جلو قادر متعال که باید بزبان عربی او را هجی کرد، کافی است تا آدم را تو سری خور و ذلیل و پست و بی همه چیز بار بیاورد.

مگر برای ما چه آوردند ؟ معجون دل به هم زنی از آرا و عقاید متضادی که از مذاهب و ادیان و خرافات پیشین ، هول هولکی و هضم نکرده استراق و بی تناسب بهم در آمیخته شده است، دشمن ذوقیات حقیقی آدمی، و احکام آن مخالف با هر گونه ترقی و تعالی است واقوام ملل به ضرب ششمشیر به مردم زوزچپان کرده اند. یعنی شمشیر بران و کا سۀ گدائی است، یا خراج و جزیه به بیت المال مسلمین بپردازید یا سرتان را میبریم هر چه پول و جواهر داشتیم چاپیدند. آثار هنری ما را از میان بردند و هنوز هم دست بردار نیستند؛ هر جا رفتند همین کار را کردند.

Share/Save/Bookmark

Recently by sobhCommentsDate
NASA's 'Mohawk Guy' celebrates Curiosity
-
Aug 07, 2012
Iranian television mocks LA satellite channels
1
Jul 28, 2012
Green Seemorgh
-
Jul 28, 2012
more from sobh
 
default

RE: Hold-on

by Fatollah (not verified) on

please, read it again!

عید قربان مسلمانان با کشتار گوسفندان و وحشت و کثافت و شکنجه جانوران برای خدای مهربان و بخشایشگر است خدای جهودی آنها قهار و جبار و کین توز است و همه اش دستور کشتن و چاپیدن مردمان را میدهد وپیش از روز رستاخیز حضرت صاحب را میفرستد تا حسابی دَخل اُمتش را بیاورد و آنقدر از آنها قتل عام بکند که تا زانوی اسبش در خون موج بزند.


default

همین

امیر کبیر دنبال خمیر ریش (not verified)


دقیقا همین نوشته هدایت بود که انگلستان را عصبانی کرد و از فرانسه خواهش کرد که هدایت را در فرانسه به قتل برسانند و چنین وانمود کنند که خودکشی کرده است. انگلستان تمام قرن بیستم را صرف عزیر کردن اسلام کرد و خاموش کردن صدای مخالفان در ایران بخاطر این روزها و سالها که دمار از روزگار ما ایرانیها در آورده و جرات نمیکنیم یک حرف بر علیه انگلیس و نوکرانشان بزنیم.

هر کس هم که به ایران میرود قبلا انگلستان او را چک میکند و در صورت نیاز به دولت ایران گزارش میدهد.

اسلام بزرگترین ضربه انگلستان بتاریخ بشر بود.

روح هدایت شاد و درد و بلای خاندانش یخورد توی سر سفیر انگلیس در تهران.


default

Don't other religions do the same thing?

by Hold-on (not verified) on

Or is it only Islam that is so backward? What about...fill out the blanks.


mash mandali

نماز ستون دین است

mash mandali


در عین  واقعی بودن از این واضح تر و ساده تر نمیشد سر تا پای این غده سرطانی و بدخیم در چند جمله جمع بندی کرد !
راست گفت هدایت......مسائل مرتبط به بین ناف و زانو رو از رساله ها حذف کنین و ببینین چی باقی میمونه؟
 
و این هم شاهد مدعا..............

 اَلصَلاةُ عمود الدین....«نماز ستون دین است»  و ستون این دین با یک باد مقعد بهم میریزد (باطل میشود) !!

این رو هم بدخواهان این دین از خودشون در آوردند ؟


Azarin Sadegh

Beautiful!

by Azarin Sadegh on

I am not surprised at all! Hedayat has always been my all time favorite Iranian writer, now I see him also as a visionary!

Beautiful! I'd like to find a translated version of it (I might have to do it myself!!) to send to all my non-Iranian friends to learn about Islam and also about our great national writer!

Thanks, Azarin


LalehGillani

Chilling

by LalehGillani on

His impression of Islam is chilling as if he had lived through the last thirty years at the center of it all.

IRI thugs are not any different from what he describes. Even Muslim intellectuals who do the regimes bidding are obsessed with meaningless cleansing rituals, annual sacrifices, and the rest.


default

Hedayat, the one and only.....

by Morning Joe (not verified) on

Every culture creates a few great thinkers and artists who are immortalzied. Sadegh Hedayat is Iran's 20th century great writer/thinker. He wrote about Irnian society and was critical of all centers of power including the monarchy.

But the clerical regime is a lot different than what he's writing about. This clerical regime is sophisticated and knowledgeable. Good post in any case.